Get Adobe Flash player
Spis treści
Procedura postępowania w sytuacji gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko jest odbierane przez rodzica będącego pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
Procedura postępowania w sytuacji gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko jest odbierane przez rodzica będącego pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
Wszystkie strony

Procedura postępowania w sytuacji gdy wychowawca podejrzewa,

że dziecko jest odbierane przez rodzica będącego pod wpływem alkoholu

lub innych substancji psychoaktywnych obowiązująca

w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Polkowicach

Podstawa prawna

1.    Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967),

2. Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017 poz. 682),

3. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. 2019, poz. 161),

4. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 2018 poz. 928),

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).

6. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018 poz. 2137),

7. Statut Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach

 

I. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku po opuszczeniu przedszkola.