Get Adobe Flash player

 

Podstawa prawna:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

 

Cel:

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków w czasie pobytu dzieci w przedszkolu.

2. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy nauczycielom i pracownikom przedszkola.

 

I. Działania przygotowujące bezpieczne funkcjonowanie przedszkola w wymiarze  od godz. 600 do godz. 1630.

 

1) Wielkość sal, w których przebywają dzieci zapewnia co najmniej 2,5 m² , jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewnione leżakowanie. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

2) Z sal pobytu dzieci usunięto wszystkie zabawki trudne do dezynfekcji, w tym zabawki pluszowe oraz dywany.

3) Ogranicza się wstęp do przedszkola dla osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

4) W przedszkolu przygotowano odrębne pomieszczenie - pokój nauczycielski, w którym będzie można odizolować osobę z objawami chorobowymi (sala wyposażona jest w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący).

5) Przy wejściu do przedszkola umieszczono płyn do dezynfekcji z instrukcją dezynfekcji rąk i tabliczką z napisem „Prosimy o dezynfekcję rąk".

6) Pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej - maseczki lub przyłbice, rękawiczki, fartuch z długimi rękawami.

7) W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych wywieszone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem - instrukcje, jak dezynfekować ręce.

8) Pracownicy mają zapewniony sprzęt i środki do utrzymywania porządku i czystości ciągów komunikacyjnych i dezynfekowania powierzchni dotykowych.

9) Wszystkie powierzchnie, w tym klamki, krzesła, blaty, zabawki podlegają systematycznej dezynfekcji.

10) Dzieci będą korzystać z ręczników papierowych jednorazowego użytku lub ręczników łazienkowych podlegające codziennej wymianie na czyste.

11) Wszelkie prace porządkowe podlegają codziennemu monitoringowi.

12) Przeszkolono pracowników w zakresie stosowania procedury zapewnienia bezpieczeństwa pod względem reżimu sanitarnego i na wypadek podejrzenia zakażenia COVID - 19.

13) Personel kuchenny nie będzie miał kontaktu z dziećmi oraz personelem opiekującym się podopiecznymi.

14) Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

15) Dyrektor w celu szybkiego sposobu komunikacji z rodzicem pozyskał kontaktowe numery telefonów.

16) Dyrektor informuje Sanepid o gotowości otwarcia przedszkola po uzgodnieniu z organem prowadzącym, a także o wszelkich niepokojących zdarzeniach epidemicznych w trakcie funkcjonowania placówki (podejrzenie zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19).

 

II. Wytyczne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

 

1) Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

2) Nie organizuje się z wychowankami wyjść poza teren placówki, np. spacer do parku.

3) Dzieci mają możliwość skorzystania z placu zabaw na terenie placówki. Na terenie placu zabaw będzie mogła przebywać w tym samym czasie tylko jedna grupa przedszkolna pod nadzorem nauczycieli i opiekunów.

4) W razie potrzeby skorzystania z placu zabaw, nauczyciel każdorazowo informuje o tym fakcie  rano danego dnia, aby można zdezynfekować sprzęt na placu zabaw (za pomocą opryskiwacza - służby sanitarne, konserwator lub woźna główna).

5) Nauczyciele systematycznie instruują dzieci nt. zachowania reżimu sanitarnego, w tym mycia rąk, nie dotykania oczu, nosa, twarzy, zasłaniania twarzy podczas kichania, kasłania, zachowania odległości.

6) Dzieci pod nadzorem i opieką personelu przypisanego do danego oddziału często i regularnie myją ręce zgodnie z instrukcją szczególnie przed jedzeniem, po posiłku, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, po skorzystaniu z toalety.

7) Przy wspólnym spożywaniu posiłku, należy zachować szczególną ostrożność (czyszczenie blatów stołów, krzeseł).

8) Należy co godzinę wietrzyć salę i przy prowadzeniu gimnastyki otwierać szeroko okna.

9) Należy uważnie obserwować zachowanie dzieci i natychmiast zgłaszać dyrektorowi wszelkie niepokojące zachowania mogące być objawami chorobowymi.

10) Podczas pobytu w przedszkolu w zaistniałej sytuacji ogranicza się do minimum dodatkowe czynności higieniczne dotychczas stosowane z wychowankami, np. wstrzymuje się mycie zębów.

11) Organizuje się tzw. relaksację grupową w przedszkolu w starszych grupach, natomiast 3 i 4-latki leżakują i  przebierają  się w piżamki.

 

III. Wytyczne dla Rodziców zgłaszających powrót dziecka do przedszkola:

 

1) Przedszkole jest otwarte od 600 - 1630

2) Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola do godziny 800

3) Dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe.

4) Opiekunowie w czasie oczekiwania  na odbiór dziecka zarówno rano jak i po południu powinni zachować dystans społeczny między sobą oraz w stosunku do pracowników przedszkola min. 1,5m i oczekiwać na swoje dziecko przed budynkiem przedszkola.

5) Codziennie przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic powinien zmierzyć temperaturę dziecku, a ponadto wyraża pisemnie zgodę na mierzenie temperatury jego ciała w czasie pobytu dziecka w placówce.

6) Pomiar temperatury ciała dokonywany jest przed przyjęciem dziecka do przedszkola przez wyznaczonego pracownika - jeśli zauważony jest stan podgorączkowy (temperatura ciała równa lub wyższa 37 0C), dziecko nie będzie przyjęte do placówki.

7) Dziecko w chwili przybycia do placówki jest odbierane przy wejściu do przedszkola poprzez pracownika w celu ograniczenia liczby osób wchodzących na teren placówki.

8) Po odbiorze od opiekuna prawnego dziecko przechodzi z pracownikiem przedszkola na teren szatni, gdzie przy jego pomocy i/lub pod jego nadzorem rozbiera się z okrycia wierzchniego, następnie jest odprowadzane do wyznaczonej grupy przedszkolnej.

9) Dzieci przebywają w wyznaczonych i stałych salach pod opieką przydzielonego do danego oddziału personelu.

10) Po czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie ma możliwości korzystania z placu zabaw indywidualnie przez rodziców z dziećmi.

11) Dzieci mogą być odbierane z przedszkola od godz. 1400.

12) Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji, którą należy przesłać na adres e-mail przedszkola: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . bądź dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

13) Do przedszkola rodzic przyprowadza tylko dziecko zdrowe - bez żadnych objawów chorobowych.

14) Rodzic nie posyła dziecka do przedszkola, które wykazuje jakiekolwiek objawy chorobowe (katar, kaszelitp.) oraz jeżeli ktoś z domowników przebywa w kwarantannie lub w izolacji.

15) Rodzic ma obowiązek bezzwłocznego odebrania dziecka przejawiającego objawy chorobowe, a następnie winien skontaktować się z lekarzem.

16) W celu zminimalizowania zagrożeń dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

17) Rodzic codziennie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny i zwraca uwagę na zasłanianie ust i nosa przy kasłaniu i kichaniu.

18) Rodzic podaje nauczycielowi numer kontaktowy telefonu w celu szybkiej komunikacji.

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem podopiecznych lub pracowników.

 

1) Pracownicy przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy - pozostają w domu. Niezwłocznie kontaktują się telefonicznie
z pracodawcą, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonią pod nr 999 lub 112 i poinformują, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2) Dyrektor Przedszkola bezzwłocznie podejmuje działania od momentu uzyskania informacji od nauczyciela lub innego pracownika przedszkola o niepokojących objawach u dziecka lub pracownika wskazujących na zarażenie koronawirusem, tj. gorączka, kaszel, duszności, ból brzucha lub wymioty.

3) Osobę z objawami choroby umieszcza się natychmiast w osobnym pomieszczeniu w celu izolacji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji. Pomieszczenie wyposażone jest m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

4) Dyrektor niezwłocznie powiadamia telefonicznie o zaistniałej sytuacji rodziców dziecka, a w przypadku pracownika Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Polkowicach tel. 76 746 22 46 lub 669166699, Centrum Zarządzania Kryzysowego - 602554583, organ prowadzący - 76 8474142 i przekazuje niezbędne dane - adres przedszkola, liczbę osób ,występujące objawy, od kiedy, jakie zostały podjęte środki zapobiegawcze.

5) Ustala listę osób obecnych w tym samym czasie i mających kontakt z osobą z objawami chorobowymi. Poprzez „kontakt" rozumie się:

1) pozostawanie z bezpośrednim kontakcie z osobą z objawami chorobowymi lub
w kontakcie w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,

2) prowadzenie rozmowy z osobą z objawami chorobowymi twarzą w twarz przez dłuższy czas,

3) przebywanie osoby z objawami chorobowymi w grupie  przyjaciół lub kolegów,

4) zamieszkiwanie w tym samym domu, co osoba z objawami chorobowymi,

5) Osoby „z kontaktu" pozostają w jednym pomieszczeniu do czasu określenia dalszego postępowania przez Sanepid,

6) Ustala się obszary, w których poruszała się i przebywała osoba z objawami chorobowymi,

7) W ramach reżimu sanitarnego dyrektor zaleca pracownikom zachowanie dystansu odległościowego od osoby z objawami chorobowymi, unikania dotykania rękami oczu, nosa, twarzy, dezynfekcję rąk, założenie maseczki i rękawiczek,

8) Kolejne działania podejmowane są zgodnie z instrukcją odpowiednich służb, które określają dalszy tryb postępowania dotyczy funkcjonowania oddziału przedszkolnego.