Get Adobe Flash player


1. W przedszkolu systematycznie analizuje się osiągnięcia dzieci z wykorzystaniem arkuszy cech rozwojowych dziecka i gotowości szkolnej przedszkolaka. Formułuje się wnioski, które są wdrażane, co przyczynia się do nabywania wiadomości i umiejętności w sferach umysłowej, fizycznej i społeczno - emocjonalnej.
2. Realizacja różnorodnych programów opracowanych przez nauczycieli oraz oferta zajęć dodatkowych finansowanych przez organ prowadzący sprzyja realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, aktywności twórczej dzieci i jest zgodna z oczekiwaniami rodziców.
3. Przedszkole postrzegane jest przez wszystkich respondentów jako bezpieczne, czemu sprzyjają prowadzone we współpracy ze środowiskiem lokalnym działania profilaktyczne, sposób sprawowania opieki nad dziećmi przez pracowników oraz funkcjonalna i nowoczesna infrastruktura budynku i jego otoczenia.
4. Przedszkole dba o kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych dzieci i ich rodziców poprzez realizację programów: "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Mocny kręgosłup", "Inhalacje w grocie solnej", "Ziemia - wyspa zielona" oraz uczestnictwo w różnorodnych przedsięwzięciach środowiskowych, co jest pozytywnie odbierane przez lokalną społeczność.
5. Indywidualizacji procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sprzyja poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, czego przykładem jest Program Profilaktyki i Stymulacji Wczesnodziecięcej oraz Edukacji dla Rodziców "Przez zabawę do sukcesu”, który umożliwia korygowanie deficytów rozwojowych i braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci, jak również rozwijanie ich kreatywności.
6. Nauczyciele w różnorodny sposób wspierają się w organizacji i realizacji procesów wspomagania i rozwoju dzieci, kładąc szczególny nacisk na dzielenie się wiedzą i umiejętnościami poprzez wspólną analizę osiągnięć przedszkolaków i konstruowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
7. Przedszkole jest bardzo dobrze postrzegane w środowisku lokalnym, ponieważ w sposób planowy i celowy współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, co sprzyja wymianie doświadczeń oraz rozwijaniu umiejętności i zainteresowań dzieci.
8. Lokalni partnerzy i samorząd wspierają przedszkole w realizacji różnorodnych działań, a podejmowane przez nauczycieli, dzieci i rodziców przedsięwzięcia integrują społeczność lokalną i są odpowiedzią na ich potrzeby ekologiczne, kulturalne i oświatowe.
9. Rodzice chętnie uczestniczą w działaniach organizowanych przez przedszkole oraz wyrażają swoje opinie w kwestiach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które mają wpływ na podejmowane działania.
10. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia przedszkola i postrzegają je jako dbające o jakość edukacji i relacje z lokalnym środowiskiem, ponieważ przedszkole w różnych formach upowszechnia informacje o swojej pracy i sukcesach.
11. Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola wynikają z planowych działań podejmowanych przez dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nauczycieli zaangażowanych w przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej.
12. Dyrektor poprzez swoje działania umiejętnie gospodaruje majątkiem przedszkola, systematycznie poprawia bazę i warunki lokalowe, czego przykładem jest funkcjonalny, bogato wyposażany ogród sprzyjający ekspresji ruchowej dzieci, jak również doskonaleniu umiejętności współdziałania w grupie.

 

Cały raport z ewaluacji zewnętrznej można przeczytac na stronie:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000267143129.pdf