Get Adobe Flash player

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach

 

 

Podstawa Prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.(Dz.U. 2017 r. poz. 649)

2. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59)

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967)

4. Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017 poz. 682),

5. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. 2019, poz. 161),

6. Statut Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach.

 

I. Cel procedury

 

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Polkowicach


Więcej…

Procedura kontaktów z rodzicami w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Polkowicach

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r. poz. 356)

3. Statut Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach

 

  1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli
z rodzicami/opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej przedszkola.

Więcej…

Procedura postępowania w przypadku problemów

z odbieraniem dziecka przez rodziców rozwiedzionych,

żyjących w separacji lub w wolnym związku

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967),

2. Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017 poz. 682),

3. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. 2019, poz. 161),

4. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 2018 poz. 928),

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).

6. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018 poz. 2137),

7. Statut Przedszkola nr 5 w Polkowicach

 

I. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku po opuszczeniu przedszkola.

Więcej…

Procedura postępowania w sytuacji gdy wychowawca podejrzewa,

że dziecko jest odbierane przez rodzica będącego pod wpływem alkoholu

lub innych substancji psychoaktywnych obowiązująca

w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Polkowicach

Podstawa prawna

1.    Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967),

2. Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017 poz. 682),

3. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. 2019, poz. 161),

4. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 2018 poz. 928),

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).

6. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018 poz. 2137),

7. Statut Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach

 

I. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku po opuszczeniu przedszkola.

Więcej…