Przedszkole

Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach to przedszkole publiczne, pieciooddziałowe, które funkcjonuje od 1978 roku. Przedszkole posiada również jeden oddział zamiejscowiony w Tarnówku. Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Kadra przedszkola, ustawicznie podnosi własne kwalifikacje, prowadzi innowacyjne działania dając dzieciom możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, kultywowania tradycji regionalnych oraz  nauki języka obcego.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń oraz pięknie zaaranżowany ogród przedszkolny wpływają na wysoki poziom pracy.
 • Placówka zapewnia dzieciom serdeczną atmosferę, poczucie akceptacji, bezpieczeństwa, poszanowania godności.
 • Przedszkole wprowadza wychowanków  w świat wartości estetycznych poprzez różne formy działalności - kontakt z teatrem, muzyką i plastyką.
 • Buduje system wartości, doskonali umiejętności dzieci, promuje indywidualne talenty i uzdolnienia.

PRZEDSZKOLA:

MISJA PRZEDSZKOLA:

 • Tworzymy bezpieczne, przyjazne, dostosowane do potrzeb dziecka warunki.
 • Zapewniamy możliwość samorealizacji dzieciom, kreatywnego myślenia, twórczego działania, pracy z innymi.
 • Kształtujemy u wychowanków odporność emocjonalną niezbędną do radzenia sobie z  wyzwaniami, które stawia przed nimi dzisiejsze społeczeństwo.
 • W przedszkolu, gdzie na zasadach równości i poszanowania wolności drugiej osoby, realizujemy indywidualne potrzeby każdego dziecka, zachowane są  uniwersalne wartości dobra, piękna i prawdy.
 • W placówce bardzo ważną rolę pełni profilaktyka, zapobieganie nieprawidłowościom i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
 • Przygotowujemy dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, a także podtrzymujemy i rozwijamy poczucie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Promujemy placówkę w środowisku.

Staramy się być otwarci na środowisko, w którym funkcjonujemy. Bierzemy udział w konkursach recytatorskich, teatralnych, plastycznych organizowanych przez Centrum Kultury. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną korzystając z porad psychologów i pedagogów, szkołami podstawowymi uczestnicząc m.in. w Dniach Otwartych Drzwi, imprezach sportowych.

 

Dopracowałyśmy się własnego stylu i charakteru uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców i innych członków rodziny np.:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Święto Pieczonego Ziemniaka
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Zajączek wielkanocny
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Pożegnanie starszaków.

Corocznie realizujemy program wstępnej adaptacji dla dzieci trzyletnich. Pomaga to dzieciom szybciej przystosować się do nowego środowiska, rodzicom pozwala dokonać pierwszych obserwacji zachowań własnego dziecka na tle grupy rówieśników, natomiast nam wychowawcom umożliwia lepsze poznanie oczekiwań rodziców w stosunku do przedszkola. Pragniemy kontynuować nasze tradycje oraz pielęgnować przyjazną atmosferę panującą w przedszkolu. Cały personel stara się, aby dzieci czuły się tu bezpieczne, akceptowane i szczęśliwe.

 

Zapewniamy dzieciom:

 • warunki do prawidłowego rozwoju,
 • bezpieczeństwo i higienę,
 • kompetentnych i życzliwych nauczycieli,
 • poszanowanie prawa do zabawy i aktywności twórczej,
 • odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Od kilku lat jednym z naszych priorytetów jest kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci. Co roku wzbogacamy pracę z dziećmi o nowe pomysły z zakresu ekologii i tworzymy kolejne projekty ekologiczne. W ramach ich realizacji podejmowane są działania mające na celu uwrażliwienie dzieci na piękno świata przyrody i kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska. Uświadamiamy dzieciom, że kochać przyrodę to znaczy brać na siebie odpowiedzialność za jej losy i traktować ją jak przyjaciela.

 

Podczas realizacji zagadnień ekologicznych dzieci wykazują się różnorodną aktywnością:

 • Uczestniczą w wycieczkach ekologicznych do różnych miejsc, nie tylko w naszym regionie.
 • Dokonują obserwacji w terenie i potrafią rozpoznawać podstawowe gatunki roślin.
 • Systematycznie bawią się na powietrzu.
 • Wspólnie z nauczycielkami przygotowują ekologiczne przedstawienia teatralne, oraz biorą aktywny udział w ekologicznych przedstawieniach teatralnych w wykonaniu zarówno profesjonalnych aktorów, jak i wykonanych przez swoich rodziców.
 • Biorą aktywny udział w różnych ekologicznych konkursach plastycznych, także z wykorzystaniem materiałów odpadowych.
 • Wykonują prace plastyczne związane z propagowaniem wiedzy przyrodniczo - ekologicznej, a wystawy stanowią ekspozycję prac dzieci wykonanych różnorodnymi technikami plastycznymi.
 • Włączają się również w międzynarodowe wielkie Sprzątanie Świata.
 • Aktywnie uczestniczymy w Polkowickim Dniu Drzewa, a 27 września 2023 roku byliśmy współorganizatorami tego przedsięwzięcia.
 • Ważnym elementem działań jest rozszerzenie zainteresowań ekologią i ochroną środowiska także wśród dorosłych poprzez artykuły ukazujące się w gazetce przedszkolnej Mały ekolog. Realizacja treści ekologicznych w naszym przedszkolu przynosi obiecujące efekty. Dzieci stają się partnerami dorosłych w walce o ochronę przyrody, potrafią przewidywać skutki swojej działalności i uczą tego innych. Te dzieci nie będą z pewnością obojętne na to co się wokół nich dzieje, a swoją postawą skłaniają do pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA:

 • Ma opanowane umiejętności społeczne - zna reguły obowiązujące w społeczeństwie.
 • Jest samodzielny, ma wyrobione nawyki higieniczne i dba o porządek.
 • Jest komunikatywny, aktywnie poznaje siebie i otoczenie poprzez rozwój czynności intelektualnych.
 • Dba o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Jest sprawny fizycznie, dba o zdrowie.
 • Ma kontakt ze sztuką - jest widzem i aktorem, śpiewa i tańczy, zna różne formy plastyczne.
 • Rozwija zainteresowania konstrukcyjne i techniczne.
 • Zna zjawiska atmosferyczne i wynikające z nich zagrożenia - wie, jak się zachować.
 • Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno przyrody.
 • Ma pozytywny obraz samego siebie oraz świadomość własnej tożsamości.
 • Wie, że jest Polakiem i czuje się nim.
 • Opanował proste słownictwo w  języku obcym nowożytnym.
 • Ma wyrobioną gotowość do nauki czytania i pisania.

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: